Visa rutor

Hur går det?

Ni kanske undrar hur det går med våra intervjuer med forskarna? Jo tack, bra! I skrivandes stund har vi bokat mer än 75 intervjuer med forskare från samtliga fakulteter, MAX IV och USV. Vi har som mål att intervjua 80 personer, så nu är det nära. Ingen blir ledsen om vi får prata med fler.

Vi intervjuar såväl doktorander, postdoktorer, forskare, biträdande universitetslektorer, universitetslektorer som professorer. Det är jämn könsbalans, något fler kvinnor än män, och vi har många intervjuer på engelska med internationell personal. Hur urvalet gjorts då? Först frågade vi samtliga fakulteter om namn, vi skickade inbjudan till ca 100 personer. Sedan har vi frågat personerna vi intervjuat om namn på andra personer som de tror kan ha synpunkter som är värdefulla för oss att höra. Den metoden har visat sig vara en framgångsfaktor.

Det är uppenbart att projektet engagerar forskare och att alla känner sig manade att komma med förslag till förbättringar på än det ena, än det andra. EU-kommissionens kräver att det är forskarnas synpunkter som ska ligga till grund för den handlingsplan som Lunds universitet ska arbeta efter de kommande åren. Det kravet är fullständigt logiskt – det är trots allt ni forskare som vet vilka principer vi måste jobba mer med för att vara en attraktiv arbetsplats nu och i framtiden.

november 11, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Letter of Endorsement underskrivet av rektor

Vi har nu bokat intervjuer med runt 50 forskare från hela universitetet och informationen flödar in. Forskarna har ombetts identifiera 5-8 av de 40 principerna i GAP-analysen, som de anser att universitetet som arbetsgivare skulle behöva jobba vidare med. Vi kommer att ta hänsyn till all information när vi sedan sammanställer vår handlingsplan som vi ska skicka in till EU.

Men innan vi kan skicka handlingsplan och GAP-analys till EU, måste de få veta att vi alls kommer att skicka in en ansökan om att erhålla utmärkelsen HR Excellence in Research Award. Vi måste så att säga knacka på EU-kommissionens dörr. Den 26 september skrev rektor under Lunds universitets Letter of Endorsement, som ska fungera som just en dörrklapp. Efter att EU tagit emot detta brev har Lunds universitet tolv månader på sig att skicka in vår färdiga GAP-analys (jfr blogposten från den 7 maj) och vår handlingsplan. Startskottet för projektet gick redan 2019-01-01 men det är nu klockan börjar ticka.

Projektet efterlyser ännu fler forskare! Ju fler intervjuer desto bättre underlag för kommande arbete. Intervjun tar en timme och kan ske antingen på engelska eller svenska. Kontakta Gunilla Thylander om du vill delta.

oktober 7, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Inbjudan till intervjuer har gått ut

Nu har inbjudan till cirka 100 forskare vid Lunds universitet skickats ut och projektteamet väntar ivrigt på respons.

Samtliga fakulteter, USV och MAX IV har lämnat namn på personer i samtliga fyra forskarkategorier (R1 – R4, se förra blogginlägget). Med inbjudan skickar vi inte enbart ut EU:s Charter&Code utan också GAP-analysen i dess nuvarande form – du kan läsa den här. Ju fler forskare vi får intervjua, desto bättre underlag för kommande arbete.

De som kommer att hålla i intervjuerna är Gunilla Thylander, projektledare vid sektionen HR, Anneli Wikander, sektionen Forskning Samverkan och Innovation samt Åsa Thormählen, sektionen HR.

I fredags tog vi också vårt HRS4R-projektrum i besittning! Det finns i Geocentrum II och de allra flesta av våra intervjuer kommer vi att genomföra här.

Adress: Geocentrum II, Sölvegatan 12, 3:e våningen rum 306. Karta.

september 16, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Intervjuer med forskare nästa steg i processen

Under våren har projektet presenterats för de flesta av fakulteterna – några återstår ännu – och för ett antal andra grupper inom universitetet för att informera om att arbetet har påbörjats och varför universitetet vill ansöka om HR Excellence in Research.

Nu innan sommaren slutförs arbetet med inventeringen av de 40 principer som finns uppsatta av EU-kommissionen i den stadga som utgör ramen för vårt arbete i projektet. Uppdatering kommer att ske löpande vid förändringar av gällande regelverk. I höst påbörjas nästa fas som innebär att ta fram en gap-analys där vi som universitet ska komma fram till inom vilka principer vi kan utvecklas och förbättras. Detta görs genom att forskare på olika nivåer via intervjuer ska få ge sin syn på hur det är att arbeta som forskare på Lunds universitet. De forskarkategorier som utgör målgruppen för stadgan är uppdelade i fyra nivåer fastställda av EU:

  • First stage researcher
  • Recognised researcher
  • Established researcher
  • Leading researcher

Läs mer om kategorierna här. 

 Intervjuerna äger rum under september till november 2019 och när sammanställningen av inventeringen och gap-analysen är klar ska ett förslag till handlingsplan tas fram. Denna ska sedan beslutas av universitetsledningen och därefter kan ansökan skickas in, vilket är planerat till vårterminen 2020.

juni 20, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

HR-strategier för forskare

I mars 2005 utfärdade EU-kommissionen en rekommendation om att följa den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, The European Charter for Researchers och The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code). Bakgrunden till stadgan är att man vill stärka europeisk forskning genom att förbättra forskares villkor, ge ökad tydlighet om hur ansvarsfull forskning ska bedrivas, samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

Lunds universitet beslutade i januari 2019 att ansöka om EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Denna utmärkelse ges till organisationer som följer den europeiska stadgan, Charter & Code.

I enlighet med EU-kommissionens ambition att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen. Kommissionen vill också främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt underlätta ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

En attraktiv arbetsplats för forskare

Charter & Code riktar sig till forskare i alla skeden av deras karriärer och täcker samtliga forskningsområden inom både den offentliga och privata sektorn. Charter & Code består av allmänna principer och krav som definierar roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare att arbeta inom.

Arbetsgivare – som Lunds universitet – som anammar Charter & Code visar därmed sin avsikt att agera ansvarsfullt och professionellt mot sina anställda. Man åtar sig att främja likabehandling och insyn i rekryteringsprocesser samt ha rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Syftet är att bli en attraktiv arbetsplats för forskare som söker en ny arbetsgivare eller värd för sina forskningsprojekt.

Detta händer på Lunds universitet

Den 10 januari 2019 tog rektor Torbjörn von Schantz beslut om att Lunds universitet ska ansöka om utmärkelsen HR Excellence in Research. Arbetet leds av en styrgrupp med vicerektor Stacey Sörensen som ordförande. Projektledare för arbetet är Gunilla Thylander på sektionen HR.

Inför ansökan sker arbetet enligt de steg som bilden nedan visar:

Forskningsstadgan består av 40 principer inom fyra olika områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling

Projektet arbetar inledningsvis med att ta fram en gap-analys för att kunna bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter & Code. Arbetet baseras på EU-kommissionens verktyg HR Strategy for Researchers (HRS4R) och vid genomförande av gap-analysen kommer företrädare från alla nivåer i forskargruppen vid universitet att involveras.

Läs mer om HR Strategy for Researchers (nytt fönster)

Baserat på resultaten från gap-analysen kommer Lunds universitet att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att universitetet har en forskningsmiljö med arbetsvillkor som följer Charter & Code.

maj 7, 2019

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg