1. Strategisk kompetensförsörjning och rekrytering

1 a) Arbeta mer strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning vid Lunds universitet.

Detta delprojekt handlar om att ta fram en grund för kompetensförsörjningsplan för Lunds universitet. Planen ska bland annat inkludera Lika villkorsplan 2022-2027, Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet, samt andra styrdokument av betydelse . Målet är att det ska bli enklare för ledningsgrupper på universitetet, inklusive fakultet och institution/motsvarande att planera sin kompetensförsörjning på ett långsiktigt och väl avvägt sätt.

1 b) Utveckla och erbjuda stöd till fakulteterna i deras rekryteringsarbete (inklusive befordran)

Detta delprojekt handlar om att:

  • Stötta lärarförslagsnämnder att förbättra sina processer så att de blir mer effektiva med målet att säkerställa en hög kvalitet på rekryteringarna.  Delprojektet utgår från den processbeskrivning som togs fram under föregående handlingsplan i HR Excellence in Research-projektet  2020–2022.

  • Arbeta för att Lunds universitet uppnår kraven på OTM-R enligt Euraxess.

  • Stötta lärarförslagsnämnderna i att etablera forum för utbyte och kompetenshöjning.

1 c) Bedömningen av förtjänst och skicklighet ska breddas

Rekrytering av forskare och lärare behöver utvecklas för att forskning och undervisning vid Lunds universitet ska fortsätta vara konkurrenskraftig internationellt. De faktorer som är av betydelse vid en rekrytering behöver ses över och utvidgas. En forskare och lärare är mer än sin forskning och undervisning, hen är också en kollega och arbetskamrat, en anställd och representant för universitetet. Därför behöver rekryteringar innehålla bedömningar av kompletterande faktorer i rekrytering som till exempel ledarskapsförmåga och förmågan att bidra till en god arbets- och lärandemiljö.