Därför gör vi detta

I enlighet med Europeiska kommissionens ambition att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen. Kommissionen vill också främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt underlätta ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

Charter and Code riktar sig till forskare i alla skeden av deras karriärer och täcker samtliga forskningsområden inom både den offentliga och privata sektorn. Charter&Code består av allmänna principer och krav som definierar roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare att arbeta inom.

Arbetsgivare – som Lunds universitet – som anammar Charter&Code visar därmed sin avsikt att agera ansvarsfullt och professionellt mot sina anställda. Man åtar sig att främja likabehandling och insyn i rekryteringsprocesser samt ha rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Syftet är att bli en attraktiv arbetsplats för forskare som söker en ny arbetsgivare eller värd för sina forskningsprojekt.

Forskningsstadgan består av 40 principer inom fyra olika områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling

Projektet arbetar inledningsvis med att ta fram en gap-analys för att kunna bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter & Code. Arbetet baseras på EU-kommissionens verktyg HR Strategy for Researchers (HRS4R) och vid genomförande av gap-analysen kommer företrädare från alla nivåer i forskargruppen vid universitet att involveras.