1. En etikkurs online för alla

Delprojektledare och kontaktperson
Mats Johansson

Vid Lunds universitet är det redan idag obligatoriskt för alla nyanställda doktorander att genomgå en etikkurs.

I det här delprojektet kommer en frivillig webbaserad kurs att tas fram som ett komplement för att täcka in all övrig personal som är involverad i forskningsprocessen. Syftet är att öka medvetenheten och kunskapen om forskningsetik och forskningsetisk reglering, samt att främja ett etiskt förhållningssätt på både individuell och organisatorisk nivå vid Lunds universitet.

Kursen kommer att bestå av cirka tio olika moduler med digitala föreläsningar i lärplattformen Canvas som kan genomföras i den takt man själv väljer.

Leveransmål för delprojektet:

  1. Utforma och skapa innehåll för en etikkurs som vänder sig till alla medarbetare inom Lunds universitet som arbetar med forskning.

  2. Lansera kursen online på svenska och engelska.