8. Stärkta möjligheter för karriärutveckling

Delprojektledare och kontaktperson
Maria Johansson

Det här delprojektet arbetar med att förbättra och synliggöra befintliga möjligheter för karriärutveckling för Lunds universitets forskande personal. Idag erbjuds stöd och guidning på både svenska och engelska för doktorander och personal i postdoktorala tjänster men det finns ett behov av att erbjuda karriärutvecklingsmöjligheter även för övrig forskningspersonal. I projektet identifieras en modell för mentorsprogram som skulle kunna skalas inom verksamheten. Det arbetas också på att ta fram modeller för mobilitetsmöjligheter mellan akademi och det omgivande samhället. 

Leveransmål för delprojektet: 

  1. Ta fram ett karriärkoncept på engelska för forskare på avancerad nivå. 

  2. Undersöka möjligheten att skapa ett mentorprogram för deltagare i karriärutvecklingsprogram. 

  3. Identifiera nya och befintliga externa samarbetspartners och intressenter.  

  4. Belysa jobb som kan sökas med en doktorsexamen. 

  5. Undersöka möjligheten att erbjuda praktiktjänster i företag/myndigheter för doktorander och postdoktorer. 

  6.  Ta fram en målgruppsanpassad guide där finansiering kopplas ihop med karriärutveckling.

  7. Ta fram ett förslag till en förändrad organisation för karriärstöd vid Lunds universitet.